Algemene voorwaarden

TJM Supplies B.V.
Zompstraat 8
8102HX Raalte
Nederland

KVK nr: 72016981

BTW nr: NL858946439B01

Artikel 1. Algemeen
1.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op iedere overeenkomst en alle nadere overeenkomsten tussen TJM Supplies B.V. en afnemer. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen.

1.2 Onder “afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts-)persoon die met TJM Supplies B.V. een overeenkomst sluit of wenst te sluiten. Onder “overeenkomst” wordt tevens begrepen ieder (rechts-)handeling ter voorbereiding of uitvoering daarvan, met inbegrip van aanbiedingen, of-fertes, intentieverklaringen en opdrachtbevestigingen.

1.3 Toepasselijkheid van door afnemer gehanteerde inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Indien één of meer bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. TJM Supplies B.V. en de afnemer zullen dan in overleg treden over nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strek-king van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.5 Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meer bepalingen van deze voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie eveneens te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden.

1.6 Indien TJM Supplies B.V. niet steeds of in een bepaalde situatie strikte naleving van deze voor-waarden heeft gehanteerd of heeft verlangd, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat TJM Supplies B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te hanteren of verlangen.

1.7 Voor zover de overeenkomst tussen TJM Supplies B.V. en de afnemer bepalingen bevat die in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen van de overeenkomst.

Artikel 2. Aanbod en aanvaarding, overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen en offertes van TJM Supplies B.V. zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders is aangegeven. Voorts zijn alle aanbiedingen en offertes herroepelijk, onge-acht of deze een termijn voor aanvaarding inhouden en ongeacht of het aanbod reeds door afnemer is aanvaard.

2.2 Alle mondelinge aanvullingen, toezeggingen of wijzigingen van aanbiedingen, offertes en over-eenkomsten zijn slechts bindend als deze door daartoe bevoegde personen van TJM Supplies B.V. zijn gedaan en voor zover dit uitdrukkelijk en schriftelijk is gebeurd.

2.3 Een aanbieding of offerte vervalt indien het product of de dienst waarop deze betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.4 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door afnemer van het aanbod van TJM Supplies B.V. Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, bevestigt TJM Supplies B.V. de ont-vangst van de aanvaarding van het aanbod zo spoedig mogelijk.

2.5 Indien de aanvaarding al dan niet op ondergeschikte punten afwijkt van het in de aanbieding of offerte opgenomen aanbod, is TJM Supplies B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij TJM Supplies B.V. anders aangeeft.

2.6 Een samengestelde aanbieding of offerte verplicht TJM Supplies B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een corresponderend deel van de opgegeven prijs.

2.7 TJM Supplies B.V. is te allen tijde gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van afnemer zeker-heid te eisen dat zowel aan betalingsverplichtingen als aan overige verplichtingen wordt voldaan.

2.8 Is aan de afnemer een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt dit vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 3. (Af-)levering, risico, uitvoering werkzaamheden/diensten
3.1 De door TJM Supplies B.V. opgegeven (af-)leveringstermijn c.q. termijn voor het verrichten van de werkzaamheden/diensten (welke termijnen worden aangeduid als “afleveringstermijn”) is niet fa-taal. TJM Supplies B.V. zal de afleveringstermijn echter zoveel mogelijk in acht nemen. Het enkele verstrijken van de afleveringstermijn levert derhalve geen verzuim op en afnemer zal TJM Supplies B.V. schriftelijk in gebreke moeten stellen en een redelijke termijn moeten bieden om alsnog uitvoe-ring te geven aan de overeenkomst. Overschrijding van de afleveringstermijn levert afnemer hoe dan ook geen recht op (schade)vergoeding op.

3.2 Indien een afleveringstermijn niet uitdrukkelijk is overeengekomen, geldt een redelijke afleve-ringstermijn, te rekenen vanaf het moment van totstandkoming van de overeenkomst.

3.3 TJM Supplies B.V. heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.4 TJM Supplies B.V. heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren, welke deelprestaties zij steeds afzonderlijk mag factureren. TJM Supplies B.V. kan levering van de daaropvolgende ge-deelten opschorten totdat de afnemer de voorafgaande gedeelten heeft goedgekeurd.

3.5 In alle gevallen geschiedt verzending en/of vervoer van geleverde zaken voor rekening en risico van afnemer. Zaken zijn derhalve voor risico van afnemer, zodra deze ter verzending zijn aangebo-den door TJM Supplies B.V. De keuze van het vervoermiddel is aan TJM Supplies B.V.

3.6 Indien afnemer de te leveren zaken c.q. de te verrichten werkzaamheden/diensten niet, niet tijdig of niet behoorlijk afneemt, zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn en is TJM Supplies B.V. in ieder geval gerechtigd de overeengekomen prijs te factureren. TJM Supplies B.V. is dan eveneens gerechtigd de te leveren zaken voor rekening en risico van afnemer op te slaan.

3.7 Afnemer stelt TJM Supplies B.V. in de gelegenheid de werkzaamheden/diensten te verrichten, hetgeen in ieder geval inhoudt dat afnemer ervoor zorgt dat:

– de plaats van uitvoering van de werkzaamheden/diensten alsmede de toegang hiertoe goed be-reikbaar is;

– TJM Supplies B.V. kan beschikken over de voor de werkzaamheden/diensten benodigde facilitei-ten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot aansluitmogelijkheden voor de benodigde energie.

Artikel 4. Prijzen
4.1 Een overeenkomst wordt gesloten tegen de op het moment van sluiten van de overeenkomst geldende prijzen. Alle prijzen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en (pro forma) facturen luiden tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven exclusief btw, kosten van vervoer en/of verzending, reizen, verblijfkosten, installatiekosten, montagekosten, administratiekosten en andere in verband met de levering te maken kosten, alsmede van overheidswege verschuldigde heffingen en/of belastingen. Prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, gebaseerd op levering af maga-zijn/opslagplaats.

4.2 TJM Supplies B.V. is gerechtigd de door haar gehanteerde prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat reeds overeengekomen prijzen slechts gewijzigd kunnen worden indien kostprijs-bepalende factoren waarop de prijzen zijn gebaseerd zijn gewijzigd sinds het sluiten van de over-eenkomst en vóór aflevering.

4.3 Indien afnemer een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskos-ten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan afnemer in rekening worden gebracht.

4.4 Meer- en minderwerk kan aan afnemer in rekening worden gebracht, ook indien een vaste prijs is overeengekomen.

Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn:

– in geval van wijzigingen in de overeenkomst, dan wel de voorwaarden van uitvoering;

– indien blijkt dat de verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het aangaan van de overeenkomst dat in redelijkheid geen nakoming van TJM Supplies B.V. mag worden verlangd tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs;

– indien werknemers van TJM Supplies B.V. of door TJM Supplies B.V. ingeschakelde derden langer dan 2 uur moeten wachten voordat zij hun werkzaamheden kunnen verrichten, in welk geval een redelijk uurtarief in rekening kan worden gebracht;

– in geval van afwijkingen van de bedragen van stelposten en van verrekenbare en geschatte hoe-veelheden.

4.5 Indien het totaal van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, heeft TJM Supplies B.V. recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil tussen de totalen.

Artikel 5. Betaling en incassokosten
5.1 Betaling dient te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd zonder enige aftrek, korting of verrekening binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn van 14 dagen, tenzij anders overeen-gekomen. Deze betalingstermijn is een fatale termijn. Afnemer heeft niet het recht zich op opschor-ting te beroepen. TJM Supplies B.V. kan betaling eisen vóórdat levering heeft plaatsgevonden of vóórdat de (definitieve) factuur is verzonden.

5.2 Als betaling niet tijdig geschiedt, is afnemer van rechtswege in verzuim en is afnemer een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 1% per maand of – naar keuze van TJM Supplies B.V. – ter hoogte van de wettelijke handelsrente. De volledige gerechtelijke kosten komen voor reke-ning van afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 250,-. Afnemer is eveneens rente verschuldigd over deze en andere kosten.

5.3 TJM Supplies B.V. heeft het recht de door afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. TJM Supplies B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te geraken, een aanbod tot betaling weigeren, indien de afnemer een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. TJM Supplies B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokos-ten worden voldaan.

5.4 Een eventuele betwisting van de factuur dient – onverminderd het overige in dit artikel bepaalde – te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum. Betwistingen dienen schriftelijk te worden inge-diend en schorten de betalingsverplichting van afnemer niet op.

Artikel 6. Retourzending, reclame en garantie
6.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming harerzijds is TJM Supplies B.V. niet verplicht een retourzending van afnemer te accepteren. Het risico van retour gezonden zaken blijft berusten bij afnemer totdat zij door TJM Supplies B.V. zijn gecrediteerd. Creditering geschiedt onder aftrek van 20% van de prijs van de retour gezonden zaken, met een minimum van € 75,-. De creditering omvat niet de reeds door TJM Supplies B.V. verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

6.2 In geval van retourzending en reclames heeft afnemer niet het recht op opschorting van zijn betalingsverplichtingen. Afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de ove-rige bestelde zaken.

6.3 Afnemer is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld c.q. de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij be-hoort afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde beantwoordt aan het-geen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan TJM Supplies B.V. te worden gemeld. Eventuele niet-zichtbare gebreken dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder ge-val uiterlijk binnen acht dagen na ontdekking daarvan, schriftelijk aan TJM Supplies B.V. te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat TJM Supplies B.V. in staat is adequaat te reageren. De afnemer dient TJM Supplies B.V. in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Indien afnemer niet voldoet aan de hiervoor genoemde verplichtingen, worden hoeveelheid en kwaliteit geacht door afnemer te zijn aan-vaard. Afnemer komt dan geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

6.4 Indien tijdig en in overeenstemming met deze voorwaarden is gereclameerd en naar het redelijk oordeel van TJM Supplies B.V. genoegzaam is aangetoond dat de zaken c.q. de verrichte werk-zaamheden/diensten gebrekkig zijn, zal TJM Supplies B.V. de keuze hebben hetzij de niet-deugdelijk gebleken zaken c.q. de niet deugdelijk gebleken werkzaamheden/diensten kosteloos nieuw te leve-ren c.q. kosteloos opnieuw te verrichten, hetzij deze te herstellen, hetzij een korting op de prijs te verlenen. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties zal TJM Supplies B.V. ter zake haar garantieverplichting volledig zijn gekweten en tot geen enkele verdere schadevergoeding zijn gehouden. Vervangen zaken of onderdelen worden eigendom van TJM Supplies B.V. en dient afnemer op eerste verzoek van TJM Supplies B.V. onmiddellijk te retourneren, tenzij TJM Supplies B.V. anders aangeeft.

6.5 De door TJM Supplies B.V. verstrekte garantie op zaken is beperkt tot de garantie die wordt verstrekt door de producent van die zaken.

6.6 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan aan de zijde van TJM Supplies B.V., daaronder begrepen onderzoekskosten, integraal voor rekening van de afnemer.

6.7 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voort-vloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, onjuiste opslag of onderhoud door de afnemer en/of door derden en/of wanneer de afnemer of derden zonder schriftelijke toestemming van TJM Supplies B.V. aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht of hebben getracht aan te brengen, daaraan an-dere zaken hebben bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden bevestigd of ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.

6.8 Afnemer komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waarop TJM Supplies B.V. geen invloed kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of tem-peraturen).

6.9 Na afloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief admi-nistratie-,verzenden voorrijdkosten, aan afnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1 Indien TJM Supplies B.V. aansprakelijk mocht zijn jegens afnemer, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot wat in dit artikel is geregeld.

7.2 De aansprakelijkheid van TJM Supplies B.V. is te allen tijde beperkt tot maximaal anderhalf maal de factuurwaarde van de order exclusief btw, althans tot dat deel van de order waarop de aanspra-kelijkheid betrekking heeft.

De aansprakelijkheid van TJM Supplies B.V. is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in het betreffende schadegeval uitkeert.

7.3 TJM Supplies B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van – door afnemer aan te tonen – grove schuld of opzet van TJM Supplies B.V. en/of haar tot de directie of bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten bij de uitvoering van de verplichtingen voortvloeiend uit de tussen TJM Supplies B.V. en afnemer gesloten overeenkomst.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van TJM Supplies B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden voor zoveel deze aan TJM Supplies B.V. toegerekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

7.4 TJM Supplies B.V. is nimmer aansprakelijk voor:

– indirecte schade, van welke aard dan ook waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen

en schade door bedrijfsstagnatie; en/of

– immateriële schade die afnemer of een derde lijdt doordat TJM Supplies B.V. of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is, tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst.

7.5 Voor rekening en risico van afnemer komt in ieder geval schade veroorzaakt door:

– onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt door de afnemer;

– fouten en/of gebreken in door afnemer verlangde constructies, werkwijzen, alsmede in door afne-mer verstrekte tekeningen, berekeningen, bestek, uitvoeringsvoorschriften en dergelijke;

– de niet of niet tijdige levering van de in het vorige gedachtestreepje genoemde zaken;

– gebreken in of ongeschiktheid van zaken die van afnemer afkomstig zijn of door hem zijn voorge-schreven, daaronder begrepen de onroerende zaak waarop, waarin of waaraan de werkzaamheden worden uitgevoerd c.q. de diensten worden verricht;

– door afnemer of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden/diensten en/of verrichte leveringen;

– verlies van materialen, onderdelen en/of gereedschappen die ten aanzien van de werkzaamhe-den/diensten zijn aangevoerd, daaronder begrepen schade aan deze zaken;

– gebrekkige nakoming van de overeenkomst, die toerekenbaar is aan afnemer, voorgeschreven onderaannemers en/of andere hulppersonen;

– onrechtmatige daden van door TJM Supplies B.V. en/of door afnemer ingeschakelde onderaan-nemers en/of andere hulppersonen;

– het van TJM Supplies B.V. afkomstige ontwerp, indien en voor zover dat door afnemer is goedge-keurd.

7.6 Afnemer dient TJM Supplies B.V. schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook ter zake vergoeding van schade, kosten, rente en/of verliezen die voortvloeien uit door TJM Supplies B.V. verrichte prestaties. Indien TJM Supplies B.V. deson-danks aansprakelijk mocht worden gehouden is het bepaalde in de vorige artikelleden onverminderd van toepassing. TJM Supplies B.V. heeft alsdan voor het gehele door haar voldane bedrag ter zake schadevergoeding en kosten recht van regres op afnemer.

7.7 Indien TJM Supplies B.V. door derden mocht worden aangesproken, dan is de afnemer gehou-den TJM Supplies B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

Mocht de afnemer in gebreke blijven met het nemen van adequate maatregelen, dan is TJM Supplies B.V. zonder ingebrekestelling gerechtigd daartoe zelf over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van TJM Supplies B.V. en derden die daardoor ontstaan komen integraal voor rekening en risico van de afnemer.

7.8 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts-)personen van wie TJM Supplies B.V. zich bedient bij de uitvoering van de overeenkomst.

7.9 Ieder vorderingsrecht tot schadevergoeding vervalt in ieder geval door verloop van zes maanden na ontvangst van de geleverde zaken c.q. na het verrichten van de betreffende werkzaamhe-den/diensten.

Artikel 8. Overmacht (niet-toerekenbare tekortkoming)
8.1 Indien TJM Supplies B.V. door overmacht verhinderd wordt de overeenkomst uit te voeren, dan wel uitvoering door overmacht kostbaarder wordt gemaakt, heeft TJM Supplies B.V. het recht voor de duur van de overmachttoestand de overeenkomst op te schorten, dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is. TJM Supplies B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat zij haar verplichtingen had moeten nakomen.

8.2 Onder “overmacht” wordt verstaan, naast wat daaronder in wet en jurisprudentie wordt begrepen, elke omstandigheid, zowel voorzien als onvoorzien, waarop TJM Supplies B.V. geen invloed kan uitoefenen en waardoor TJM Supplies B.V. niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder een dergelijke omstandigheid worden in ieder geval begrepen staking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, brand en andere bedrijfsstoornissen, niet-tijdige of gebrek-kige aanlevering door toeleveranciers van TJM Supplies B.V. en overige buiten de controle van TJM Supplies B.V. liggende gebeurtenissen zoals overstroming, storm maar ook veranderende wetgeving c.q. overheidsmaatregelen.

Artikel 9. Opschorting, ontbinding en opzegging
9.1 In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, niet, niet volledige en/of niet tijdige voldoening aan enige andere verplichting uit een overeenkomst, opschorting van betaling, (aanvraag tot) surseance, (aanvraag tot) faillissement, beslaglegging, ondercuratelestelling, overlijden, liquida-tie van zaken van afnemer of andere omstandigheden waardoor afnemer niet vrijelijk over zijn ver-mogen kan beschikken, heeft TJM Supplies B.V. het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te ontbinden en het mogelijk geleverde en nog niet geheel betaalde als haar eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd haar recht op schadevergoeding. Ingeval TJM Supplies B.V. tot ontbinding overgaat, zijn al haar vorderingen op afnemer in hun geheel en onmiddellijk opeisbaar, zonder dat vooraf-gaande ingebrekestelling nodig is.

9.2 Daarnaast is TJM Supplies B.V. bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– na het sluiten van de overeenkomst TJM Supplies B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de afnemer de verplichtingen niet zal nakomen;

– de afnemer bij het sluiten van de overeenkomst of daarna is verzocht om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

– indien door de vertraging aan de zijde van de afnemer niet langer van TJM Supplies B.V. kan worden verlangd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

– zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst on-mogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat onge-wijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van TJM Supplies B.V. kan worden verwacht.

9.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van TJM Supplies B.V. op de af-nemer onmiddellijk opeisbaar. Indien TJM Supplies B.V. de nakoming van haar verplichtingen op-schort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

9.4 Indien TJM Supplies B.V. tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij niet gehouden tot vergoe-ding van schade en kosten die daardoor mochten ontstaan.

9.5 Ingeval TJM Supplies B.V. een overeenkomst met de afnemer is aangegaan voor onbepaalde tijd, heeft TJM Supplies B.V. het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen op te zeggen tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Artikel 10. Intellectuele eigendom, knowhow, geheimhouding en monsters
10.1 Offertes, monsters, rapporten, adviezen, schema’s, ontwerpen, tekeningen en/of andere be-scheiden, behorend bij een aanbieding of offerte of betrekking hebbend op een overeenkomst, zijn en blijven eigendom van TJM Supplies B.V. en mogen – behoudens voorafgaande schriftelijke toe-stemming van haar directie – niet geheel of gedeeltelijk worden openbaar gemaakt, gekopieerd, gebruikt, nagebootst of aan derden worden aangeboden. Evenmin mag de getoonde techniek wor-den gebruikt ter verbetering van eigen producten, werkzaamheden en diensten van afnemer. Alle van TJM Supplies B.V. afkomstige informatie dient vertrouwelijk te worden behandeld. De hiervoor aangeduide bescheiden moeten op eerste verzoek van TJM Supplies B.V. worden teruggegeven, zonder dat enige kopie, in welke vorm dan ook, wordt behouden. Afnemer is aansprakelijk voor alle schade en kosten van TJM Supplies B.V. ten gevolge van overtreding van de hiervoor omschreven verboden.

10.2 TJM Supplies B.V. neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen in acht om te voorkomen dat door haar geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden/diensten in strijd komen met enig recht van intellectueel eigendom van een derde. Indien desondanks, ten gevolge van verwijtbaar handelen van TJM Supplies B.V. en/of haar leidinggevende ondergeschikten, inbreuk wordt gemaakt op een dergelijk recht, heeft TJM Supplies B.V., onverminderd het bepaalde in artikel 7 en naar eigen keuze, het recht hebben ofwel de betreffende zaak c.q. de verrichte werkzaamheden/diensten te vervangen of te wijzigen dan wel het recht verwerven om het gebruik van de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden/diensten voort te zetten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbin-den onder terugbetaling van de door afnemer voor deze zaken/werkzaamheden/diensten betaalde prijs en met inhouding van een redelijk bedrag van afschrijving. Een en ander mits is voldaan aan het bepaalde in artikel 10.3.

10.3 Afnemer dient TJM Supplies B.V. onverwijld schriftelijk in kennis te stellen van enige aanspra-kelijkstelling of maatregel, gebaseerd op de stelling dat het gebruik van de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden/diensten door TJM Supplies B.V. inbreuk maakt op enig recht van intel-lectuele eigendom en/of recht op knowhow van een derde.

10.4 Wanneer bij de uitvoering van de overeenkomst tussen TJM Supplies B.V. en afnemer intellec-tuele eigendomsrechten ontstaan, dan berusten de intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, bij TJM Supplies B.V. Voor zover de intellectuele eigendomsrechten krachtens de wet bij afnemer komen te rusten, draagt afnemer deze intellectuele eigendomsrechten bij voorbaat over aan TJM Supplies B.V. en zal afnemer indien nodig zijn medewerking verlenen aan deze overdracht en verleent hij voorts bij voorbaat een onherroepelijke volmacht waarmee TJM Supplies B.V. al het-geen kan doen wat nodig is waardoor de intellectuele eigendomsrechten bij TJM Supplies B.V. ko-men te rusten. Afnemer doet, voor zover wettelijk toegestaan, afstand van eventuele persoonlijk-heidsrechten die bij afnemer blijven berusten, dan wel verbindt afnemer zich ertoe om deze persoon-lijkheidsrechten in het economische verkeer niet uit te oefenen.

10.5 Indien TJM Supplies B.V. aan afnemer een gebruiksrecht geeft dan is dat altijd op basis van een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie, welke is beperkt tot het overeengekomen gebruik. Bij gebreke van een voorafgaande overeengekomen gebruiksduur, is het gebruiksrecht van de intel-lectuele eigendomsrechten van TJM Supplies B.V. in ieder geval beperkt tot de duur van de Over-eenkomst tussen TJM Supplies B.V. en afnemer, dan wel voor de duur waarin afnemer producten van TJM Supplies B.V. afneemt. Een licentie van TJM Supplies B.V. is te allen tijde met onmiddellijke ingang opzegbaar, zonder dat TJM Supplies B.V. enige vorm van schadevergoeding aan afnemer verschuldigd is.

10.6 Na een opzegging, ontbinding of beëindiging van een langdurige handelsrelatie tussen afnemer en TJM Supplies B.V. bewerkstelligt afnemer op eerste verzoek van TJM Supplies B.V. dat in het economische verkeer tussen TJM Supplies B.V. en afnemer geen economische verbondenheid wordt aangenomen. Daartoe verricht afnemer alle noodzakelijke handelingen, waaronder, doch niet uitsluitend:

  1. a) De staking van het gebruik van onderscheidingsmiddelen van TJM Supplies B.V. in het economi-sche verkeer, zoals een domeinnaam van afnemer;
  2. b) De staking van het gebruik en de overdracht van een domeinnaam, handelsnaam of merk die een onderscheidingsmiddel van TJM Supplies B.V. bevat aan TJM Supplies B.V.;
  3. c) Het vermijden van verwarringsgevaarzettende reclameboodschappen, zoals het gebruik van on-derscheidingsmiddelen die overeenstemmen met een onderscheidingsmiddel van TJM Supplies B.V.;
  4. d) Het leveren van goederen waarop een onderscheidingsmiddel van TJM Supplies B.V. staat weer-gegeven, tegen dezelfde prijs waarvoor afnemer deze goederen van TJM Supplies B.V. heeft ge-kocht.

10.7 Bij overtreding van de artikelen 10.1, 10.3, 10.4 en 10.6 zal afnemer zonder dat enige ingebreke-stelling is vereist, per overtreding een boete van € 50.000,00 aan TJM Supplies B.V. verschuldigd zijn, onverminderd het recht van TJM Supplies B.V. tot het daarnaast vorderen van volledige scha-devergoeding met rente en kosten. Betaalde of verschuldigde boete strekt niet in mindering van eventueel verschuldigde schadevergoeding met rente en kosten. TJM Supplies B.V. en afnemer wijken hierbij uitdrukkelijk af van het bepaalde in artikel 92, lid 2 van Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
11.1 TJM Supplies B.V. blijft eigenaar van alle door haar verkochte en/of geleverde zaken, daaronder mede begrepen schetsen, ontwerpen, software, films, (elektronische) bestanden etc., alsmede van eventueel te verlenen dan wel over te dragen rechten, tot het moment van volledige nakoming door afnemer van alle verplichtingen uit de met TJM Supplies B.V. gesloten overeenkomsten, alsmede tot het moment van volledige voldoening van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomst. Afnemer kan voordat volledige betaling heeft plaatsgevonden de zaken niet geheel of gedeeltelijk aan derden verpanden, anderszins bezwaren of de eigendomsrechten overdragen anders dan in haar normale bedrijfsuitoefening. Afnemer zal de onder eigendomsvoor-behoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van TJM Supplies B.V. bewaren en zal voorts doen of nalaten al hetgeen redelijkerwijs verwacht mag worden om de eigendomsrechten van TJM Supplies B.V. veilig te stellen.

11.2 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is afnemer verplicht om TJM Supplies B.V. daar-van onmiddellijk op de hoogte te stellen.

11.3 Afnemer verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal. Afnemer zal de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan TJM Supplies B.V. ter inzage geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is TJM Supplies B.V. gerechtigd tot deze penningen. Voor zover nodig verbindt afnemer zich er jegens TJM Supplies B.V. bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen in dat kader nodig of wenselijk mocht zijn.

11.4 Voor het geval TJM Supplies B.V. haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefe-nen, geeft afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan TJM Supplies B.V. en door TJM Supplies B.V. aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van TJM Supplies B.V. zich bevinden (of zouden moeten bevinden) en om die zaken terug te nemen, ook indien het daarvoor noodzakelijk is zaken te demonteren of deze anderszins los te maken.

Artikel 12. Privacy
12.1 Wanneer TJM Supplies B.V. dan wel afnemer tijdens het uitvoeren van de overeenkomst per-soonsgegevens die door de ander zijn verstrekt, verkrijgt en hij deze persoonsgegevens verwerkt, zal hij de persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de Algemene verordening gegevensbescherming.

12.2 Indien TJM Supplies B.V. dan wel afnemer als verwerker in de zin van de Algemene Verorde-ning Gegevensbescherming wordt aangemerkt, komen TJM Supplies B.V. en afnemer schriftelijk een verwerkersovereenkomst overeen die voldoet aan het bepaalde in de Algemene verordening gegevensbescherming.

12.3 TJM Supplies B.V. en afnemer informeren elkaar binnen vijf (5) werkdagen over ieder verzoek en/of iedere klacht van de toezichthoudende autoriteit of de betrokkene ten aanzien van de per-soonsgegevens die worden verwerkt bij het uitvoeren van de overeenkomst. TJM Supplies B.V. en afnemer verlenen elkaar over en weer de medewerking die vereist is om aan de verzoeken van betrokkenen of de toezichthoudende autoriteit te voldoen.

12.4 Afnemer vrijwaart TJM Supplies B.V. voor de aan TJM Supplies B.V. opgelegde bestuurlijke sancties, herstelsancties en bestraffende sancties in het kader van verwerkingen die TJM Supplies B.V. bij de uitvoering van de overeenkomst uitvoert.

Artikel 13. Overdraagbaarheid rechten en verplichtingen
13.1 Afnemer kan vorderingen op TJM Supplies B.V., uit welke hoofde dan ook, niet overdragen aan een derde. Dergelijke vorderingen zijn nadrukkelijk niet overdraagbaar. Dit beding heeft goederen-rechtelijke werking in de zin van artikel 83, lid 2 van Boek 3 Burgerlijk Wetboek.

13.2 Het is afnemer niet toegestaan zonder de schriftelijke voorafgaande goedkeuring van TJM Supplies B.V. enige verplichting uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden over te dragen aan een derde.

Artikel 14. (Partiële) nietigheid of vernietigbaarheid
Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan heeft dit niet tot gevolg dat deze algemene voorwaarden in hun geheel nietig of vernietigbaar zijn dan wel dat een andere bepaling daarvan (deels) nietig of vernietigbaar is. Als een bepaling in deze algemene voor-waarden nietig of vernietigbaar (en vervolgens vernietigd) mocht zijn, wordt zij geacht door TJM Supplies B.V. te zijn vervangen door een geldige bepaling die het meest de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benadert.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen afnemer en TJM Supplies B.V., waaronder overeenkomsten en deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk uitvoering is gegeven buiten Nederland of indien de afnemer in het buitenland woonplaats heeft of gevestigd is. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) wordt uitgesloten.

15.2 Alle geschillen die tussen afnemer en TJM Supplies B.V. ontstaan, zullen, tenzij de wet dwin-gend anders voorschrijft, uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Over-ijssel, locatie Zwolle. Niettemin heeft TJM Supplies B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 16. Wijziging en vertaling van deze voorwaarden
16.1 TJM Supplies B.V. heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Afnemer wordt geacht iedere wijziging van deze algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd, tenzij TJM Supplies B.V binnen zeven dagen na schriftelijke kennisgeving van de wijzigingen door TJM Supplies B.V. de schriftelijke bezwaren van Afnemer heeft ontvangen.

16.2 De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Bijzondere voorwaarden ten aanzien van verhuur
Artikel A. Algemeen
A.1 De artikelen B en volgende van deze voorwaarden gelden in aanvulling op de artikelen 1 tot en met 16 van deze voorwaarden in geval TJM Supplies B.V. (ook) als verhuurder optreedt. Indien en voor zover de bijzondere voorwaarden afwijken van de artikelen 1 tot en met 16 prevaleren de bij-zondere voorwaarden.

A.2 Onder “huurder” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts-)persoon die met TJM Supplies B.V. een huurovereenkomst sluit of wenst te sluiten ten aanzien van de huur van materieel. Onder “materieel” wordt verstaan audiovisuele apparatuur met toebehoren, in de meest ruime zin des woord, en eventuele andere zaken die TJM Supplies B.V. mocht verhuren.

Artikel B. Duur van de huurovereenkomst
B.1 De huurperiode gaat in op de dag dat het materieel vanaf het magazijn aan huurder ter beschik-king wordt gesteld dan wel – indien het transport van het materieel door TJM Supplies B.V. wordt verzorgd – bij huurder wordt afgeleverd.

B.2 De huurperiode eindigt aan het einde van de dag waarop huurder het materieel compleet en onbeschadigd bij TJM Supplies B.V. heeft terugbezorgd dan wel – indien het retourtransport door TJM Supplies B.V. wordt verzorgd – aan TJM Supplies B.V. ter beschikking heeft gesteld.

Artikel C. Gebruik
C.1 Al het materieel is ingericht en uitgerust voor normaal gebruik in Nederland. Huurder dient het materieel gedurende de huurperiode als een goed huurder onder zich te houden en overeenkomstig de normale bestemming te gebruiken.

C.2 Huurder dient er in ieder geval voor zorg te dragen dat het materieel niet wegraakt, tenietgaat of aan beschadiging wordt blootgesteld. Aan het einde van de huurtermijn dient huurder het materieel in goede staat en compleet aan TJM Supplies B.V. terug te geven. Komt het materieel niet compleet en onbeschadigd terug, dan zijn de kosten van vervanging en herstel voor rekening van huurder. Deze kosten worden verrekend met eventueel betaalde waarborgsommen. Voor zover na verreke-ning een aan TJM Supplies B.V. te betalen bedrag resteert, wordt dat aan huurder separaat gefac-tureerd.

C.3 Het is huurder niet toegestaan het materieel zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TJM Supplies B.V. buiten Nederland te verplaatsen, dan wel aan een ander onder te verhuren, weder te verhuren of anderszins in gebruik te geven.

C.4 Het is huurder niet toegestaan veranderingen in of aan het materieel aan te brengen.

Artikel D. Uitvoering
D.1 Verlading en transport van en naar TJM Supplies B.V., alsmede het in bedrijf stellen van het materieel geschieden door huurder voor diens rekening en risico, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk an-ders is overeengekomen.

D.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het materieel verhuurd exclusief hulp- en onderhoudsmaterialen en -middelen, software en energie, maar inclusief eventueel noodzakelijke ballast. De kosten van energie, onderhoud en daarvoor noodzakelijke materialen en middelen zijn voor rekening van huurder. Deze zal regelmatig het redelijkerwijs noodzakelijke onderhoud plegen.

D.3 Huurder mag uitsluitend de door TJM Supplies B.V. voorgeschreven hulp- en onderhoudsmate-rialen en onderhoudsmiddelen gebruiken.

Artikel E. Schade- en schadevergoeding
E.1 Het materieel blijft te allen tijde eigendom van TJM Supplies B.V.

E.2 Huurder is aansprakelijk voor elk verlies – waaronder begrepen maar niet beperkt tot diefstal en verduistering –, beschadiging, breuk of het op enigerlei wijze onbruikbaar worden anders dan door normale slijtage van het materieel en huurder zal alsdan het materieel tegen nieuwwaarde vergoe-den. Indien schade aan het materieel wordt geconstateerd, zal huurder schadevergoeding aan TJM Supplies B.V. verschuldigd zijn op basis van de gebruikswaarde van het materieel.

De waardebepaling door of namens TJM Supplies B.V. is voor huurder bindend.

E.3 Bij verlies, beschadiging, breuk en dergelijke dient huurder TJM Supplies B.V. hiervan onmid-dellijk op de hoogte te brengen.

E.4 Huurder is gehouden om risico’s van verlies, diefstal, vernieling en dergelijke te verzekeren. De verzekeringspremie is voor rekening van huurder.

Artikel F. Reparaties
F.1 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van TJM Supplies B.V. is het huurder niet toegestaan aan het materieel zelf reparaties te verrichten of te laten verrichten.

F.2 Reparaties, noodzakelijk geworden door een onjuiste behandeling door huurder, alsmede kosten ten gevolge van het beschadigen, ondeskundig repareren of onderhouden door huurder en/of door huurder ingeschakelde derden, zijn voor rekening van huurder. Worden zodanige reparaties tijdens de huurperiode uitgevoerd, dan loopt de huurperiode door totdat de reparatie is voltooid en is huurder over die periode huur verschuldigd. Huurder is verplicht reparaties door TJM Supplies B.V. te laten uitvoeren, tenzij TJM Supplies B.V. vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend de reparatie door aan TJM Supplies B.V. bekend gemaakte derden te laten uitvoeren.

Artikel G. Aansprakelijkheid
G.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 3 en artikel 7 van deze voorwaarden, is TJM Supplies B.V. niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voor huurder en/of derden voortvloeit uit mogelijk te late beschikbaarstelling van het materieel, uit het gebruik van of mogelijke gebreken aan het materieel. Huurder vrijwaart TJM Supplies B.V. tegen mogelijke aanspraken van derden.

TJM Supplies B.V.

Zompstraat 8

8102HX Raalte

Nederland

KVK: 72016981

BTW nummer: NL858946439B01